MKBW Day 8 (b) Tattenhoe Valley park to Stony Stratford